ImageImageImageImageImage

Arşiv Dersleri

Ebubekir Sifil

Toplam 103 Haftalık Ders

1 Mart 2014 - 1 Mayıs 2019

RUZEM'in ilk kurulduğu günden 2019 yılına kadar tüm dersleri kayıt olarak, arşivden izleyebilirsiniz. Beş farklı derse ait ders içeriği ve ders programı için açıklama kısmını inceleyebilirsiniz.

Bu dersler sadece arşivden izlenebilir. Canlı oturumları icra edilmemektedir.Akaid

Bu başlık altında el-Akîdetu’t-Tahâviyye metni açıklamalı bir şekilde anlatılmaktadır. Bu metin Hanefî mezhebinin üç büyük imamının itikadî kabullerini detaylarıyla anlatan tek metindir. Metin açıklanırken günümüzde mevcut oluşumlarla da bağlantılar kurulmakta, böylece akaidin “tarih içinde vücut bulmuş ve orada kalmış, bugüne bir şey söylemeyen” bir olgu olmadığı, tam aksine bu akaidin her tarihe ve her topluma hitap eden canlı bir yapı olduğu şuuru yerleştirilmektedir.

Mezhepler Tarihi

Tarih içinde ortaya çıkmış bulunan, bir kısmı bugün de varlığını sürdüren İtikâdî Bi’dat Mezhepler ele alınacaktır. Şiâ, Hâricilik Mu’tezîle vb. isimlerle anılan ve bugün Modernizm, Tarihselcilik, Selefilik, Ehl-i Beyt Mektebi vb. isimler altında varlığını sürdüren bu mezheplerin ortaya çıkış sebepleri, itikâdî görüşleri ve bugünkü durumları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.

Dinler Tarihi

Gerek Kur’an ve Sünnet’te geçen, gerekse ilmî çalışmalarla varlığından haberdar olduğumuz dinler (ister aslı semavi olup, sonradan bozulmuş olanlar olsun, isterse beşer kaynaklı inanç sistemleri olsun) bu başlık altında incelenecektir. Özellikle Kur’an ve Sünnet’te sıklıkla atıf yapılan Yahudilik, Hristiyanlık ve Sabiilik detaylı bir şekilde işlenmektedir. Bu üç dinin gerek tarihsel serüveni, gerekse bugünkü durumları, inanç esasları… gibi hususlarda bilinçli bir Müslümanın bilmesi gereken hususlar sistemli bir şekilde anlatılmaktadır. Bu derste, resmî/kurumsal Yahudilik ve Hristiyanlık kaynaklarının anlatımı ile tarafsız araştırmacıların, bilhassa konuyla ilgili olarak müslüman araştırmacıların yeni yeni ortaya koymaya başladığı çalışmalar karşılaştırmalı olarak verilecek, böylece bu iki din karşısında bilinçli İslamî duruşun nasıl olması gerektiği ortaya konulmaktadır.

Bu ders, özellikle Ehl-i Kitab’ın itikadi durumu ve ahiretteki konumuyla ilgili bazı Kur’an ayetlerinin sıklıkla istismar konusu yapıldığı günümüzde ayrı bir önem arz etmektedir.

Dinlerarası Diyalog faaliyetlerinin de müstakil olarak ve detaylı bir şekilde işleneceği bu ders, bütün bu konulardaki kafa karışıklıklarına kesin bir şekilde son vermeyi hedeflemektedir.

Hadis

Bu derste; Öncelikli olarak günümüzde hakkında çokça soru sorulan hadislerin durumu kaynaklara inilerek ele alınmaktadır. Böylece katılımcılar; cemaatin, gençlerin, Hadis karşıtlarının… dilinde dolaşan rivayetlerin durumu hakkında sağlam bilgi sahibi olmaktadır.

Hadis Usulü

Bu derste; Hadis Usulü dersine giriş yapılarak, Hadis Usulü alanında kavram ve terimleri öğrenilmektedir.