Image

Fıkıh & Günümüz Fıkhî Meseleleri

Doç. Dr. Ebubekir Sifil

İki bölümden oluşacak olan bu dersin birinci bölümünde, muhtasar (özet) ve müdellel (delilleri zikredilen) bir kitap takip edilecektir. Özellikle Hanefi ve Şafii mezheplerinin delilleri üzerine yoğunlaşılacaktır.

İkinci bölümde ise gerek modern çağın ortaya çıkardığı yeni problemler, gerekse geçmişten beri üzerinde tartışma yapılan fıkhî meseleler ele alınacaktır. Bilhassa Gayrimüslim toplumlarda azınlık statüsünde yaşayan kardeşlerimizin Fıkhî problemleri üzerinde müstakil olarak ve detaylı biçimde durulacaktır.Bu dersin kayıtları henüz başlamadı.