Image

Dinler Tarihi

Doç. Dr. Ebubekir Sifil

Bu derste, gerek Kur’an ve Sünnet’te geçen, gerekse ilmî çalışmalarla varlığından haberdar olduğumuz dinler (ister aslı semavi olup, sonradan bozulmuş olanlar olsun, isterse beşer kaynaklı inanç sistemleri olsun) incelenecektir. Özellikle Kur’an ve Sünnet’te sıklıkla atıf yapılan Yahudilik, Hristiyanlık ve Sabiilik detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Bu üç dinin ortaya çıkış süreçleri, kaynakları, tarih içinde geçirdikleri evreler, Peygamberlerle münasebetleri, ilahi kitapları tahrif gerekçeleri ve metotları, ekolleri ve bu ekollerin birbirleri ile ilişkisi ve nihayet İslama ve Müslümanlara bakışları, derinlemesine irdelenecektir.

Özellikle yakın geçmişte gündemimizi yoğun bir şekilde meşgul eden FETÖ kaynaklı Dinler Arası Diyalog faaliyetleri çerçevesinde Yahudilerin ve Hristiyanların tamamının kafir olmadığı, aralarında cennete gidecek olan mü'min/muvahhid Yahudi ve Hristiyanlar bulunduğu tarzındaki yıkıcı propagandanın insanımızın kafasını ne ölçüde karıştırdığı ve imanla küfrü, hakla batılı, tevhidle şirki nasıl aynı kefeye koyduğu hepimizin malumudur. FETÖ'nün bunu yaparken pek çok Kur'an ayetini ve Sîret/Sünnet rivayetini nasıl istismar ettiği de bir başka bilinen husustur. Müslümanlar islamî hüküm ve kurallar çerçevesinde herkesle diyalog kurabilir. Ateizm, uyuşturucu kullanımı, ahlakî erozyon vb. gibi hususlarda Yahudilerle de, Hristiyanlarla da, başka din ve inanç mensuplarıyla da birlikte hareket edebilir. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Ancak hakikatin birden fazla olabileceği ve İslam dininde ısrar etmenin gerekli olmadığı fikrine götüren diyalog çalışmalarının bu söylediğimiz hususla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı, Vatikan tarafından başlatılan ve Hristiyanlığı farklı metotlarla benimsetip yaymayı hedefleyen Diyalog çalışmalarının gayri meşrululuğu ve tehlikesi konusunda farkındalık oluşturmak da imanî ve millî bir sorumluluktur. (Bu dersin temel amaçlarından birisi de budur.)Bu dersin kayıtları henüz başlamadı.


Bu dersin amacı; Gerek Kur’an ve Sünnet’te geçen, gerekse ilmî çalışmalarla varlığından haberdar olduğumuz dinler (ister aslı semavi olup, sonradan bozulmuş olanlar olsun, isterse beşer kaynaklı inanç sistemleri olsun) bu başlık altında incelenecektir. Özellikle Kur’an ve Sünnet’te sıklıkla atıf yapılan Yahudilik, Hristiyanlık ve Sabiilik detaylı bir şekilde işlenecektir. Bu üç dinin gerek tarihsel serüveni, gerekse bugünkü durumları, inanç esasları… gibi hususlarda bilinçli bir Müslümanın bilmesi gereken hususlar sistemli bir şekilde anlatılacaktır. Bu derste, resmî/kurumsal Yahudilik ve Hristiyanlık kaynaklarının anlatımı ile tarafsız araştırmacıların, bilhassa konuyla ilgili olarak müslüman araştırmacıların yeni yeni ortaya koymaya başladığı çalışmalar karşılaştırmalı olarak verilecek, böylece bu iki din karşısında bilinçli İslamî duruşun nasıl olması gerektiği ortaya konulacaktır.

Bu ders, özellikle Ehl-i Kitab’ın itikadi durumu ve ahiretteki konumuyla ilgili bazı Kur’an ayetlerinin sıklıkla istismar konusu yapıldığı günümüzde ayrı bir önem arz etmektedir.

Dinlerarası Diyalog faaliyetlerinin de müstakil olarak ve detaylı bir şekilde işleneceği bu ders, bütün bu konulardaki kafa karışıklıklarına kesin bir şekilde son vermeyi hedeflemektedir.