Image

Hadis Tarihi ve Usûlü

Doç. Dr. Ebubekir Sifil

Bu derste iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümünde Hadis Tarihi, ikinci bölümde Hadis Usulü görülecektir. 

Hadis Tarihi bölümünde özellikle günümüzde hadis karşıtlarının ürettiği arızalı iddiaların hadis tarihi konusundaki derin cehaletten kaynaklandığı ortaya konulacaktır. Bir sözün Efendimiz'in (sav) mübarek ağzından çıktığı andan itibaren temel hadis kaynaklarına kaydedildiği ana kadar hangi evrelerden geçtiği, nasıl bir sistem içerisinde muhafaza ve nakledildiği,  ilmî delilleriyle ortaya konulacaktır. 

İkinci bölümü teşkil edecek olan Hadis Usulü dersinde ise hadislerin sened ve metinleri üzerinde alimlerimizin geliştirdiği araştırma, inceleme, kontrol, denetim, tahkik, ve tenkit metotları açık ve anlaşılabilir üslupla ele alınacaktır. Yine bu derste temel hadis kaynaklarımızın ve daha sonraki asırlarda bu kaynaklar üzerinde yapılan çalışmaların mahiyeti görülecektir. Böylece hadis külliyatımızın yakından ve gerçek özellikleri ile tanınması sağlanacaktır.

Yukarıda zikredilen iki bölümden oluşacak olan bu ders gereği gibi kavrandığında modern dönemde Oryantalistlerin ürettiği yanlı, kasıtlı, ön yargılı ve manipüle edilmiş bilgilerin islam coğrafyasına taşınma ve aktarılma süreçleri yakından tahlil edilecek ve son dönemlerde hadis konusunda dolaşıma sokulan bu görüşlerin temelsizliği ortaya konulacaktır.Bu dersin kayıtları, Mezhepler Tarihi dersinin nihayete ermesi ile başlayacaktır, inşallah.Bu dersin amacı; Hadis Usulü dersine giriş yaparak, Hadis Usulü alanında kavram ve terimleri öğrenmek, hadis tarihini bilmek ve rivâyet türlerini öğrenmek.